25 lekcji, które Kahneman zostawił marketerom

25 lekcji, które Kahneman zostawił marketerom
Żegnamy kogoś, kto zmienił wszystkie dyscypliny społeczne, w tym marketing, oczywiście. Czego nauczył nas słynny noblista? Zebrałem dla was kilka przykładów.
O autorze
3 min czytania 2024-04-02

Kahneman poświęcił całe życie na to, by dać nam wskazówki na temat tego, jak lepiej myśleć, unikając przy tym pułapek zastawionych przez nasz umysł. Człowiek ten wstrząsnął ekonomią, przesuwając ciężar z teoretyzowania o Homo Oeconomicus, czyli człowieku racjonalnym podejmującym najlepsze dla siebie decyzje, w stronę Homo Irrationalis, czyli człowieka zaplątanego w bałagan poznawczy.

Kahneman otrzymał nagrodę Nobla z zakresu ekonomii, chociaż wpływ, jaki wywarł na to, jak myślą ekonomiści, był niejako efektem ubocznym jego psychologicznej pracy. Właściwie podobnie jest z marketingiem, chociaż rzadko się o tym pisze, a jeszcze rzadziej myśli. Odkrycia tego naukowca i sposób, w jaki popularyzował błędy poznawcze, są bezsprzecznie kamieniem węgielnym marketingu.

Poniżej zebrałem 25 lekcje Kahnemana, które przetłumaczyłem na język marketingu:

Jak roz­ma­wiać o Sys­te­mie 1 i Sys­te­mie 2

„Marki istnieją tylko dlatego, że istnieje system 1, a my wciąż rozmawiamy o systemie 2”.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

Jak rozmawiać o prawie małych liczb

„Zamierzasz bazować na tak małej próbie? Nie kie­rujmy się pra­wem ma­łych liczb”.

Jak roz­ma­wiać o za­sa­dzie „mniej zna­czy wię­cej”

„Wiem, że ten produkt zalega nam na stanie, ale jeśli dodamy tani prezent do drogiego produktu, oferta stanie się mniej atrakcyjna. W tym przypadku mniej znaczy więcej”.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Jak rozmawiać o de­cy­zjach gru­po­wych

„Wszystko za­le­ży od po­cząt­ko­wej po­pu­lar­no­ści. Zadbajmy przede wszystkim o pierwszy tydzień po premierze”.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

Jak roz­ma­wiać o re­pre­zen­ta­tyw­no­ści

„Mamy marne dane, tak naprawdę nie wiemy, czy ten produkt się sprzeda. Patrzyliśmy w ogóle na wartości bazowe?”.

Jak rozmawiać o uwadze i wysiłku

„Tu działa prawo minimalnego wysiłku. Nie możemy wymagać tak wiele od naszych klientów”.

Jak rozmawiać o torowaniu

„Dział marketingu nie może pracować w tej sali, tak nieprzyjemna przestrzeń nie utoruje twórczego myślenia”.

Jak roz­ma­wiać o ko­twi­cach

„Zwiększmy cenę promocją, konsumenci muszą spojrzeć najpierw na nią, żeby odpowiednio się zakotwiczyć”.

Jak roz­ma­wiać o spoj­rze­niu z ze­wnątrz

„Patrzymy na to od wewnątrz. Zostawmy nasz konkretny przypadek i przyjrzyjmy się innym przykładom”.

Jak rozmawiać o optymizmie

„Ewidentnie ignorują konkurentów i przeszkody”.

Jak roz­ma­wiać o ła­two­ści po­znaw­czej

„Nie piszmy insightu trudnym do rozczytania fontem, bo odrzucą pomysł tylko przez to”.

Jak rozmawiać o normach i przyczynach

„Ba­da­jąc re­ak­cję na pro­dukty, nie sku­piaj­my się tylko na śred­niej, weźmy pod uwagę pe­łen za­kres nor­mal­nych re­ak­cji”.

Jak roz­ma­wiać o po­chop­nych wnio­skach

„Myślą, że ten produkt jest innowacyjny tylko dlatego, że został opracowany we współpracy z uniwersytetem”.

Jak roz­ma­wiać o dwóch jaź­niach

„Mówisz o jaźni doświadczającej, a znaczenie ma tu jaźń pamiętająca. Musimy zadbać o to, żeby doświadczenie nie kończyło się tak źle, bo cała reszta, o której mówisz, nie będzie miała znaczenia”.

Jak roz­ma­wiać o osą­dach

„Ten facet nie może reklamować naszego produktu, nie w tej branży. Potrzebujemy kogoś o odpowiednich rysach twarzy”.

Jak roz­ma­wiać o do­stęp­no­ści umy­sło­wej

„Dają mu awans, bo dwie ostatnie kampanie okazały się sukcesem. Nie mogą sobie teraz przypomnieć jego niepowodzeń, a to typowy przykład błędu do­stęp­no­ści umysłowej”.

Jak roz­ma­wiać o oce­nach i al­go­ryt­mach

„Ocena tego profesora jest złożona, przez co wydaje się wiarygodna, ale pro­sta kom­bi­na­cja ocen cząst­ko­wych zapewne da­łaby lep­sze wyniki”.

Jak roz­ma­wiać o intuicji eks­per­tów

„Se­rio uważacie, że w naszej branży jest do­syć pra­wi­dło­wo­ści, żeby uza­sad­nić in­tu­icję ekspertki, która jest sprzeczna z wartością bazową?”.

Jak roz­ma­wiać o od­wra­ca­niu pre­fe­ren­cji

„Czę­sto jest tak, że kiedy na coś spoj­rzymy w szer­szym ka­drze, do­cho­dzimy do rozsądniejszych wniosków”.

Jak rozmawiać o fachowych osądach?

„Twój wybór po­mię­dzy kampaniami wynika z oso­bi­ste­go gustu. Sorry, ale to nic nie znaczy”.

Jak rozmawiać o szu­mie sy­tu­acyj­nym

„Ten sam badany co miesiąc ocenia nas trochę inaczej, ale to nie znaczy, że nasze pozycjonowanie nie jest skuteczne. Tacy już są ludzie, chociażbyśmy nie wiem, jak pró­bo­wa­li po­wtó­rzyć osądy, nigdy nie będą iden­tycz­ne”.

Jak rozmawiać o osą­dach i mo­de­lach

„Czy nasza strategia musi bazować na osądach? Przecież stać nas na dobre modele”.

Jak rozmawiać o gra­ni­cach ro­zu­mie­nia

„Martwi Cię niska korelacja? Przecież badamy ludzi, ko­re­la­cje na po­zio­mie 0,20 są czymś naturalnym”.

Jak rozmawiać o oso­bach lep­szych w for­mu­ło­wa­niu osą­dów

„Ma doktorat, ale czy jego osądy są możliwe do zweryfikowania? Czy jest ekspertem z respektu?”.

Jak rozmawiać o do­bo­rze i agre­go­wa­niu

„Mamy dobry ze­spół, ale jak mo­że­my uzy­skać więk­szą róż­no­rod­ność po­glą­dów?”.

Powyższe przykłady to tylko kropla w morzu tego, czego może nauczyć Kahneman. Jeśli więc jeszcze nie czytałeś/łaś jego książek, nie odkładaj tego na później.

Źródła:

  • Daniel Kahneman (2012) Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym.
  • Daniel Kahneman, Olivier Sibony ,Cass R. Sunstein (2012) Szum, czyli skąd się biorą błędy w naszych decyzjach

PS Pięćdziesiąt twarzy brandingu

Przejdźmy razem przez proste intelektualne ćwiczenie i wyobraźmy sobie, jak różniłoby się nasze zadanie w zależności od skrajnie odmiennych marek, które próbujemy zbudować.