Jak skutecznie budować wizerunek Polski – okiem młodych

Praca Katarzyny Gad „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej” zwyciężyła w IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską poświęconą promocji, innowacyjności i konkurencyjności Polski.
O autorze
3 min czytania 2015-12-14

Pośród 13 prac magisterskich nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu znalazły także inne, zwracające uwagę na różnorodne narzędzia budowania marki narodowej.

Coraz głośniej i chętniej mówimy o budowaniu marki Polska. Przekonani o konieczności świadomego budowania wizerunku naszego kraju są także młodzi ludzie. Dają temu wyraz w swojej pracy naukowej.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, przyznała Katarzynie Gad nagrodę główną I stopnia. W swojej pracy „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej” Gad na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków i obcokrajowców charakteryzuje aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie.

Nagrodzona nagrodą specjalną Ministra Sportu i Turystyki praca Sylwii Bukowskiej „City placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w budowaniu wizerunku miasta” wskazuje na lokowanie miast w serialach telewizyjnych jako skuteczne narzędzie kształtowania pozytywnego wizerunku polskich miast, natomiast nagrodzona przez Instytut Adama Mickiewicza praca Agnieszki Dominiki Zakościelnej „Wykorzystanie stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu marki narodowej” jest studium możliwości wykorzystania istniejących w międzynarodowej opinii publicznej stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu wizerunku marki państwa.

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj

– Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają. – mówi Katarzyna Gad, laureatka Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. – Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań. – dodaje Gad.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

– Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 10 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie.

Nagroda główna I stopnia
Katarzyna Gad
Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej

Promotor: dr hab. Agnieszka Hess
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Celem pracy jest pokazanie, jak promocyjne materiały filmowe (tzw. spoty) dostępne w Internecie mogą wpłynąć na postrzeganie Polski i jej markę narodową. Przeprowadzono badanie internetowe wśród młodych Polaków (N=100) oraz obcokrajowców (N=97), dla których głównym źródłem informacji o Polsce jest Internet. Praca zawiera informacje o polskiej marce narodowej – sugestie różnych badaczy odnośnie obecnej sytuacji marki Polska oraz jej pozycji w różnych rankingach marek narodowych. Przedstawiono kluczowe strategie związane z marketingiem państwa i krótko scharakteryzowano instytucje odpowiedzialne za budowanie polskiej marki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania przez nie nowych mediów. Zaprezentowano metodologię przeprowadzonych badań, opis narzędzi badawczych (kwestionariuszy) oraz wyniki. W pracy scharakteryzowano aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie, które może w przyszłości posłużyć jako punkt odniesienia do dalszych analiz.

Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki
Sylwia Bukowska
City placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w budowaniu wizerunku miasta

Promotor: dr hab. Agnieszka Stępińska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesne miasta przykładają dużą wagę do realizowania działań z zakresu marketingu terytorialnego i chętnie sięgają po rozwiązania nowe i niestandardowe, chcąc wyróżnić się na tle innych. Celem niniejszej pracy jest omówienie zagadnienia lokowania miast w serialach jako elementu strategii marketingowej służącego kreowaniu pożądanego wizerunku. W sposób kompleksowy opisano problematykę wizerunku i jego percepcji, a także serialu jako elementu kultury popularnej. Praca ma charakter empiryczny; celem prezentowanych w niej badań jest analiza city placement w serialach: „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex” i „Lekarze”. Metodą badawczą była analiza zawartości przekazów, przeprowadzona przy użyciu metody ilościowej i jakościowej. Głównym wnioskiem sformułowanym na podstawie badania jest stwierdzenie, że miasta w analizowanych serialach częściej odgrywają rolę tła akcji, a pokazane obrazy miast kształtują ich pozytywny wizerunek.

Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza
Agnieszka Dominika Zakościelna
Wykorzystanie stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu marki narodowej

Promotor: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca stanowi studium możliwości wykorzystania istniejących w międzynarodowej opinii publicznej stereotypów narodowych jako narzędzia pomocnego w kreowaniu wizerunku marki państwa. Nawiązując do przeprowadzonej w latach 2013–2014 kampanii wizerunkowej „Poland. Come and complain”, której zleceniodawcą był Instytut Adama Mickiewicza, autorka zbadała, czy i w jaki sposób zaprezentowany w spotach audiowizualnych stereotyp Polski oraz Polaków oddziałuje na grupę badanych odbiorców. Problem badawczy przyjęty w pracy oparto na hipotezie, według której świadome wykorzystanie szablonowych uproszczeń wpływa i może zostać wykorzystane w procesie kreowania wizerunku polskiej marki narodowej. W celu uzyskania pogłębionych wniosków autorka analizuje wyniki własnego badania o charakterze międzynarodowym.