Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Tajniki Google Analytics 4 dla marketerów [WEBINAR]

Weź udział w sesji pytań i odpowiedzi z Maćkiem Lewińskim!

ZAPISZ SIĘ

„Tworzymy więzi, które mają znaczenie” – Kompania Piwowarska opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju 2022

W nowym raporcie Kompania Piwowarska prezentuje zarządzanie kwestiami środowiskowymi, społecznymi, ładu korporacyjnego w 2022 r. oraz tym, jak ze swoimi partnerami i kontrahentami tworzy więzi, które mają znaczenie dla środowiska i społeczeństwa.
O autorze
4 min czytania 2023-07-13

Na początku 2022 r. Kompania Piwowarska określiła cel nadrzędny swojego działania jakim jest „Tworzenie więzi, które mają znaczenie”. W ramach jego realizacji firma wyznaczyła sobie dwie ambicje: kierować się dobrem Planety we wszystkich swoich działaniach oraz zapewnić ludziom i społeczeństwu pozytywne włączające doświadczenia. Przyjęcie celu przez producenta piwa jest wyrazem konsekwentnego dążenia do terminowej realizacji strategii firmy pod nazwą „Lepsza Przyszłość 2030”. Łączy ona cele biznesowe z ambicjami w sferze zrównoważonego rozwoju, nadając im równorzędne znaczenie. Działania te stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ.

– Tworzenie więzi, które mają znaczenie jest sposobem w jaki nasza firma realizuje przyjętą przed dwoma laty strategię „Lepsza przyszłość 2030”. Obejmuje ona zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem, ofertą naszych produktów i sposobem wypracowywania wyników. Nasi interesariusze są coraz bardziej zmotywowani, aby pracować z zaufanymi i odpowiedzialnymi firmami. Nie mamy też żadnych wątpliwości, że musimy sami inicjować zmiany, które należy wdrożyć dla dobra natury i społeczeństwa, w których funkcjonujemy. Stąd – tam, gdzie to możliwie – staramy się działać na korzyść środowiska i społeczeństwa angażując przy tym naszych kontrahentów, dostawców, organizacje pozarządowe, czyli wszystkich, z którymi możemy zrobić więcej niż gdybyśmy działali sami. I choć jesteśmy na początku tej drogi mamy już sporo wspólnych inicjatyw, o których mówimy w naszym raporcie – mówi Grzegorz Adamski kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

W drodze do neutralności węglowej

Jednym z najważniejszych długoterminowych zobowiązań Kompanii Piwowarskiej jest zredukowanie o 30% swojego śladu węglowego w całym łańcuchu wartości tj. emisji związanych ze stosowanymi opakowaniami, logistyką, chłodzeniem swojego piwa, pozyskiwaniem produktów do produkcji, jak jęczmień i chmiel.

W Raporcie za 2022 r. Kompania Piwowarska publikuje po raz pierwszy dokładne dane dotyczące tego rodzaju emisji i wskazuje, co już udało się osiągnąć, także w ramach budowania „więzi, które mają znaczenie”:

LinkedIn logo
Dziękujemy 90 000 fanom na LinkedInie. Jesteś tam z nami?
Obserwuj
  • z Grupą Eurocash, będącą największym w kraju hurtowym dystrybutorem dóbr szybko zbywalnych, firma opracowała m.in. plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy obiema firmami o nazwie „Single Source”
  • w latach 2015-2022 dzięki wielu wdrożeniom firma ograniczyła emisję CO2 związaną z transportem o 15,3% (17 452 t). Producent stale udoskonala rozwiązania związane z magazynowaniem i transportem produktów, a także ich przechowywaniem w punktach sprzedaży
  • Kompania Piwowarska posiada ok. 65 tys. chłodziarek do sprzedaży piwa – sukcesywnie wymienia je na nowe, zużywające nawet 40% mniej energii. Dlatego w ostatnich dwóch latach przyniosło to efekt w postaci redukcji emisji z procesu chłodzenia o 6%. Dodatkowo wycofanie energochłonnych lodówek otwartych pozwoliło zredukować emisje z procesu chłodzenia o dalsze 5%, a podniesienie domyślnej temperatury utrzymywanej wewnątrz chłodziarek w sklepach z 2°C do 5°C przyczyniło się dotychczas do spadku emisji CO2 związanej z chłodzeniem piwa w sklepach o 4%

W 2021 r. miało miejsce przejście na zasilanie browarów producenta energią elektryczną pochodzącą z farm wiatrowych, co przełożyło się na spadek emisji gazów cieplarnianych w browarach firmy o 55%. W 2022 r. 100% energii elektrycznej, która zasila browary i ich magazyny pochodziła z odnawialnych źródeł energii.

Zamykanie obiegu opakowań

W strukturze sprzedaży Kompanii Piwowarskiej dominują opakowania o wyraźnie niższym wpływie na środowisko – puszki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku, które łącznie stanowią 91% sprzedaży firmy. W 2022 r. firma sprzedała 41% piw w opakowaniach wielokrotnego użytku, które zapewniają wielokrotnie niższe emisje gazów cieplarnianych niż inne rodzaje opakowań do piwa. Drugą dominującą grupą opakowań są puszki aluminiowe, wykonane z połowie z materiału pochodzącego z recyklingu.

Słuchaj podcastu NowyMarketing

Ład korporacyjny

W Kompanii Piwowarskiej różnorodność jest sprawą kluczową, dlatego zespoły w firmie są zróżnicowane m.in. pod względem płci, wieku, stopnia sprawności, wykształcenia oraz pochodzenia. Za realizację działań w tym obszarze odpowiada Zespół ds. Różnorodności, Równości i Integracji.

NowyMarketing logo
Mamy newsletter, który rozwija marketing w Polsce. A Ty czytasz?
Rozwijaj się

W celach firmy jest m.in: zwiększanie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych. Do 2030 r. połowę spośród najwyższych stanowisk w firmie mają zajmować kobiety. W 2022 r. 33,7% wszystkich stanowisk kierowniczych w firmie zajmowały kobiety. Różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami w Kompanii w 2022 r. wahały się w granicach od +1% do -3%, co w praktyce oznacza równość płac kobiet i mężczyzn.

Społeczeństwo

Wspieranie potrzebujących to jeden z priorytetów w działaniach Kompanii Piwowarskiej. Firma wspiera finansowo nie tylko lokalne, ale też ogólnopolskie istotne cele społeczne. Zachęca także pracowników do aktywności w tym zakresie i często wspomaga ich w działaniu. W firmie działa program wolontariatu pracowniczego „Kompania Wolontariuszy”, w który w 2022 r. zaangażowało się ponad 1700 spośród 2672 pracowników.

W 2022 r. firma położyła większy nacisk na edukację ekologiczną – w cyklu webinarów pt. „Jak się masz, Planeto?” co kwartał wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej mieli możliwość spotkania się z ekspertkami i ekspertami z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i dzięki temu mogli wprowadzić proekologiczne zmiany w swoim życiu.

Kompania Piwowarska czujnie przygląda się lokalnym i globalnym trendom oraz potrzebom rynku. Na tej podstawie regularnie poszerza ofertę o nowe smaki, marki premium i piwa bezalkoholowe. W 2022 r. Kompania Piwowarska była liderem rynku piw 0,0%. Jej udział rynkowy wynosił 34,5%. Celem jest by do 2030 r. piwa bezalkoholowe stanowiły 20% sprzedaży firmy. Taki kierunek jest odpowiedzią na zmiany w sposobie konsumpcji piw oraz wyrazem świadomości i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Ponadto firma dociera do konsumentów z przekazem i działaniami edukacyjnymi w bardzo ważnych tematach jakimi są:

  • prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu – w 2022 r. kampania edukacyjna „Alkohol i samochód – to się nie rymuje”, która trafiła do 16 mln odbiorców
  • spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży – kampania społeczna FASOFF, której zasięg w 2022 r. wyniósł 9,7 mln
  • spożywanie alkoholu przez nieletnich

Firma realizuje także działania edukacyjne, m.in. na festiwalach sponsorowanych przez swoje marki umieszczała strefę „Sprawdź Promile”, w której można skorzystać z profesjonalnych alkomatów.

W 2022 r. dzięki temu przeprowadzono ponad 72 tysiące kontroli trzeźwości na festiwalach. Ponadto Blisko 484 tysiące osób odwiedziło prowadzoną przez firmę platformę abcalkoholu.pl poświęconą szeroko rozumianej problematyce alkoholowej.

Środowisko i bioróżnorodność

Powołany przez Kompanię Piwowarską Fundusz Żubra w 2022 r. kontynuował działania zorientowane na ochronę siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt. We współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze sfinansował zakup 15 ha terenu pod tzw. wieczne lasy, w których nie prowadzi się wycinek ani nasadzeń. Dodatkowo fundusz wsparł finansowo powstanie 50 mikrorezerwatów, czyli stref ochrony utworzonych wokół drzew, na których zagrożone gatunki ptaków odbywają lęgi. Fundusz przekazał Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży środki finansowe na zakup „superkomputera”, który z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie przetwarzał dane z detektorów zainstalowanych w Puszczy Białowieskiej.

Raport Kompanii Piwowarskiej jest dostępny wyłącznie online na stronie www.kp.pl/zrownowazony-rozwoj/raport-2022.