Komornik zajął znaki towarowe Black, Frugo, Gellwe, Fitella

Pressroom NowyMarketing
Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść
Komornik zajął znaki towarowe Black, Frugo, Gellwe, Fitella

Znaki towarowe Black, Frugo, Gellwe, Fitella należące do spółki FoodCare oraz jej nieruchomości zostały zajęte przez komornika w ramach zabezpieczenia zapłaty kwoty 10 mln zł dla Fundacji Dariusza Tiger Michalczewskiego.

FoodCare w piśmie adresowanym do Fundacji Równe Szanse poinformował, iż dokonanie zajęcia rachunku bankowego spółki, a co za tym idzie nawet krótkotrwały brak dostępu do środków finansowych na realizację bieżącej działalności spowoduje wstrzymanie możliwości finansowania działalności firmy oraz sparaliżowanie produkcji i dystrybucji wszystkich produktów. Fundacja w odpowiedzi postanowiła przychylić się do prośby i nie zajmować rachunków bankowych FoodCare. Wniosek o zabezpieczenie złożony przez Fundację ogranicza się do ustanowienia zabezpieczenia na znakach towarowych Spółki Foodcare m.in. Black, Frugo, Gellwe i Fitella oraz na jej gruntach, na których znajdują się również hale produkcyjne i magazyny.

Halo, bileciki do kontroli!

Pełną treść dostaniesz bez grosza,
ale musisz być w naszym newsletterze.

Raz, raz, wpisywać e-mail. Tylko prawdziwy, bo sprawdzę!

partner technologiczny: GetResponse

Sprawa dotyczy wyroku z dnia 24 września br. wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który nakazał firmie FoodCare zapłatę na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse kwoty prawie 10 mln zł z tytułu zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania ww. zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie.

Taki sposób zabezpieczenia jest zgodny z życzeniami firmy FoodCare, która skierowała prośbę do Fundacji Równe Szanse, aby zabezpieczenie na koncie zamienić na mniej dotkliwą formę dla spółki, tj. zabezpieczenie na znakach towarowych. W uzasadnieniu spółka FoodCare m.in. poinformowała, że nawet krótkotrwały brak dostępu do środków finansowych na realizację bieżącej działalności może spowodować wstrzymanie możliwości finansowania działalności firmy.

- Postanowiłem przychylić się do wniosku firmy FoodCare i namówiłem Fundację do jego akceptacji, ponieważ zawsze na ringu, jak i w biznesie walczyłem fair play. Pomimo faktu, że tak źle zostałem potraktowany przez właściciela tej firmy Pana Włodarskiego, zdaję sobie jednak sprawę, że inna decyzja mogłaby spowodować utratę płynności finansowej spółki, przez co w konsekwencji zapewne ucierpieliby niewinni pracownicy, a tego nie chcę. Równocześnie podkreślam, że moja decyzja nie zwalnia Pana Wiesława Włodarskiego od odpowiedzialności prawnej za nieuczciwe działania i wszystkie należności w ramach zasądzonego już odszkodowania, będą musiały zostać uregulowane – mówi Dariusz Tiger Michalczewski. 

(Aktualizacja 5.11.2013, godz. 15:40) OŚWIADCZENIE Zarządu FoodCare Sp. z o.o.

"W odniesieniu do informacji przekazywanych mediom przez Pana Dariusza Michalczewskiego, spółka FoodCare stanowczo zaprzecza, jakoby zwracała się do Fundacji Równe Szanse z prośbą „aby zabezpieczenie na koncie zamienić na mniej dotkliwą formę dla spółki, tj. zabezpieczenie na znakach towarowych”. W naszej ocenie Pan Dariusz Michalczewski świadomie mija się z prawdą, wykorzystując przewidziane prawem procedury procesu cywilnego do wprowadzania opinii publicznej w błąd i podsycenia zainteresowania sporem, którego rozstrzygnięcie leży wyłącznie w gestii polskich sądów.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dn. 24 września 2013 r. jest decyzją Sądu I instancji, co oznacza, że przysługuje nam procedura odwoławcza, z której z pewnością skorzystamy.

Choć przepis uprawniający do zabezpieczenia roszczeń na podstawie nieprawomocnego wyroku już nie obowiązuje, jednak sprawa ta jest prowadzona na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Z uwagi na różnice interpretacyjne przepisów przejściowych wątpliwe jest zatem to, czy Fundacja miała w ogóle prawo do dokonania takiego zabezpieczenia. Uprzedzając jednak działania Fundacji, zgodnie z przepisami prawa, spółka FoodCare z daleko idącej ostrożności złożyła do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o ograniczenie zabezpieczenia roszczeń – w celu ograniczenia ewentualnych działań Fundacji prowadzących do zajęcia rachunku bankowego spółki. Bez względu na to czy wniosek taki zostałby złożony czy nie, jeżeli ma on podstawy prawne, Fundacja byłaby uprawniona do dokonania zabezpieczenia na majątku spółki. Zabezpieczenie to zostanie zresztą zaskarżone w normalnym toku odwoławczym, tym bardziej że Sąd Okręgowy odmawiając Fundacji postanowieniem z dnia 23 października br. stwierdzenia wykonalności wyroku z dnia 24 września 2013 r. poddał w ogóle w wątpliwość dopuszczalność korzystania z zabezpieczenia na podstawie ww. wyroku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że – jak wynika z doniesień prasowych – Fundacja nie dysponuje majątkiem, co w przypadku uchylenia wyroku i upadku zabezpieczenia – uniemożliwiłoby naprawienie ewentualnej szkody na rzecz FoodCare. Bardzo możliwe, że okoliczność ta miała wpływ na wybór sposobu zabezpieczenia przez Fundację, a ściślej, na rezygnację z zabezpieczenia najbardziej dokuczliwego, tj. zajęcia rachunku bankowego.

Medialne deklaracje Pana Dariusza Michalczewskiego o grze fair play po raz kolejny odsłaniają właściwe motywy i zdają się być wątpliwe, skoro Fundacji chyba umknęła okoliczność, iż wniosek został złożony do Sądu, a nie jako prośba na ręce Fundacji, która oczywiście – zgodnie z obowiązującymi przepisami – otrzymała stosowny odpis wniosku. Dodatkowo zdaje się, że intencją Pana Michalczewskiego nie jest ograniczenie wielkości zabezpieczeń. Roszczenia Fundacji zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem Sądu opiewają na kwotę 10 mln złotych, zaś wartość zabezpieczeń o które wnioskuje Fundacja jest w tej chwili co najmniej kilkunastokrotnie większa. Jak wynika z przytoczonego wyżej postanowienia Sądu Okręgowego, Fundacja zamierza skorzystać także z innych sposobów zabezpieczenia, co wyklucza ową fair play, a przeciwnie – wskazuje, że powstrzymanie się od zajęcia rachunków bankowych jest jedynie pretekstem do formułowania ckliwych komunikatów.

Z całą mocą podkreślamy, że obecna sytuacja w żaden sposób nie zakłóca bieżącej działalności Grupy FoodCare oraz funkcjonowania poszczególnych marek w naszym portfolio. Działania Pana Michalczewskiego ponownie mają wymiar wyłącznie medialny i są kolejną, nieudolną próbą wpłynięcia na pozycję jednej z największych firm spożywczych w tym kraju."

(aktualizacja 6.11.2013, godz: 11) Komentarz Dariusza Tiger Michalczewskiego z upoważnienia Fundacji Równe Szanse

Zdecydowanie potwierdzam, że w dniu 24 października br. do Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy oraz do Fundacji Równe Szanse został przysłany wniosek sygn. akt IX GC 108/13 z dnia 25 września br., który został przygotowany i przesłany przez Pełnomocnika firmy FoodCare, działającego w imieniu Zarządu tej firmy. W przesłanym piśmie Pełnomocnik FoodCare wniósł o ograniczenie sposobu zabezpieczenia przysługującego Fundacji Równe Szanse w myśl art. 479 w zw. z art. 747 k.p.c do:

  • 1) zajęcia prawa majątkowego innego niż wierzytelności z rachunku bankowego,
  • 2) zajęcia ruchomości pozwanego, stanowiących maszyny i urządzenia pozwanego służące do wykonywanej działalności,
  • 3) obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową.

We wniosku Pełnomocnik FoodCare stwierdza, że zajęcie rachunku bankowego niesie ryzyko (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością) sparaliżowania produkcji i dystrybucji produktów. Wobec tego spółka FoodCare zaproponowała pod zabezpieczenie komornicze:

  • 1) Prawa do znaków towarowych Black, Frugo, Gellwe, Fitella
  • 2) Nieruchomości zlokalizowanych w Niepołomicach i Zabierzowie
  • 3) Ruchomości w postaci maszyn produkujących znajdujących się w zakładach FoodCare w miejscowościach – Niepołomice oraz Zabierzowie.

Zgodnie z prawem o sposobie zabezpieczenia decyduje zawsze wierzyciel – w tym przypadku Fundacja Równe Szanse, która składa wniosek do komornika wskazując sposób zabezpieczenia. Pomimo, że Fundacji Równe Szanse przysługiwała prawna możliwość zabezpieczenia wyroku poprzez zajęcie kont bankowych spółki FoodCare, Fundacja na wniosek Pełnomocnika spółki FoodCare, ograniczyła zabezpieczenie do zajęcia praw do znaków towarowych, poprzez ustanowienie zakazu rozporządzania tymi prawami np. ich sprzedaży. Zabezpieczenie dotyczy wielu znaków towarowych należących do FoodCare, m.in. takich jak: Black, Frugo, Gellwe oraz Fitella. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia nastąpi ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach FoodCare w Zabierzowie i Niepołomicach.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania ww. zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie.

Decyzja Fundacji Równe Szanse nie zwalnia Pana Włodarskiego od odpowiedzialności prawnej za nieuczciwe działania i wszystkie należności w ramach zasądzonego już odszkodowania w wysokości prawie 10 milionów zł będą musiały zostać uregulowane." 

Polecane

Dzięki, link został przesłany

Zamknij

Serdeńko!
Lubisz już nasz fanpage?

Wystarczy kliknąć:

zobacz nasz fanpage >> Zamknij

Niech zapisze się
do newslettera!

Zostaw e-mail
i powolutku strzałeczka na guziczek!

Zamknij